Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμο Αγίας Παρασκευής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. – Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών
2. – Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. – Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων).
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.6).

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 31158/21-09¬2014 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Τα κριτήρια πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 31158/21-09-2014 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και στο παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με ημερομηνία έκδοσης 23/01/2015.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού ή της ανάρτησης της στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 31158/21-09-2015 ανακοίνωση καθώς και στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με ημερομηνία έκδοσης 23/01/2015.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Αγίας Παρασκευής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18...

Σχολιάστε