Ανακοίνωση για την προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, συνολικά σαράντα (40) ατόμων (με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ), για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., ανά Τμήμα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κωδικό θέσης . Μαζί με την αίτησή τους και για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της προϋπηρεσίας-εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Αρ. 1 Ν.4250/2014 Εγκ. ΔΙΑΠ/Φ Α.2.3/21119 Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.

3) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας-προϋπηρεσίας: ως προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή με σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ειδικότερα όσον αφορά τους μουσικούς σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. , ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού τομέα της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παραγρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε ιδιωτικές σχολές απαιτούνται α) Βεβαίωση εργοδοτών για το χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου ή β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Για προϋπηρεσία – εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ο υποψήφιος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου.

Για όλες τις ειδικότητες η προϋπηρεσία – εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίον οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
4) Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας – Βιογραφικό σημείωμα : συναυλίες (συμμετοχή σε μουσικό σύνολο, συμμετοχή ως σολίστ σε επαγγελματικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων, εθνική ή διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες, ηχογραφήσεις, δισκογραφία), ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις εικαστικών τεχνών, διαλέξεις-σεμινάρια, δημοσιεύσεις, διάκριση σε διαγωνισμούς κ.λ.π.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

6) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη νόμιμη απαλλαγή .
7) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε δημόσιο ή ιδιωτικό (εκπαιδευτικό ίδρυμα ή μουσικό σύνολο). Επιπλέον όσοι υποψήφιοι απασχολούνται στο Δημόσιο θα δηλώνουν και τα εξής: Κατέχω δημόσια θέση με τα παρακάτω στοιχεία:
α/ Κατηγορία:
β/ Βαθμός:
γ/ Είδος θέσης: και
γνωρίζω τους περιορισμούς περί πολυθεσίας των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982.» και δεν εμπίπτω σε αυτούς.
8) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (άρθρο 279 του Ν. 3463/2006 & άρθρο 58 του Ν. 3852/2010)

9) Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας
10) Λοιπά επίσημα δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισθέντα κριτήρια πρόσληψης.
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.
Εάν δεν συνυποβληθούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων, ο υποψήφιος τίθεται αυτομάτως εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής προσλήψεων.

Οι θέσεις με κωδικούς 102 έως110 και 112 έως 121 και 201 προκηρύσσονται με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης και θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν περιορισμό στο ωράριο απασχόλησης (εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών τους) .

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών-Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., Αγ. Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στον Πρόεδρο κ. Κων/νο Γκόγκο, υπόψη κ.κ. Γκούμα Γεωργίου & Γκάλγκου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 26510 83940). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

Θέσεις εργασίας

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxioioannina.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxioioannina-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, συνολικά σαράντα (40) ατόμων (με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ), για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., ανά Τμήμα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,...

Σχολιάστε