Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε καλεί όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτω (8) μηνών για το έτος 2015 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
^ Ως διδακτική εμπειρία για τους μουσικούς νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα και με απόφαση ΥΠΠΟ
^ Για τις υπόλοιπες ειδικότητες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου.
5. α)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έγγαμους) β)το πιστοποιητικό γέννησης ( για άγαμους )
6. Αντίγραφο Α.Τ.
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται :
^ Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
^ Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
^ Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής , καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
8. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 ότι είναι άνεργος

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (Εθν.Αντίστασης 56 , 3ος όροφος , Ελευθέριο-Κορδελιό. Τηλ. : 2313300337, κατά τις ώρες 08:30π.μ. – 14:00μ.μ. από Παρασκευή 21/08/2015 έως Δευτέρα 31/08/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν ταχυδρομικός (με σφραγίδα ταχυδρομείου η Παρασκευή) ή αυτοπροσώπως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης , στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου (www. Kordelio – evosmos.gr)

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και στο Δημαρχείο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) δέκα ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει των αριθμό των θέσεων και των ειδικοτήτων ανά κατηγορία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στα τμήματα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή του προσωπικού θα γίνει από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Κορδελιού-Ευόσμου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Κορδελιού-Ευόσμου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε καλεί όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτω (8) μηνών για το έτος 2015 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση 2. Βιογραφικό Σημείωμα 3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ^ Ως διδακτική εμπειρία για...

Σχολιάστε