Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

Πρόσληψη

  1. Εργάτες/τριες καθαριότητας κατηγορίας ΥΕ: 33 άτομα.
  2. Οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ: .5 άτομα.
  3. Χειριστές Γκρέϊντερ κατηγορίας ΔΕ: 1 άτομο.
  4. Χειριστές Εκσκαφέα-Φορτωτή κατηγορίας ΔΕ: 1 άτομο .

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η ανακοίνωση προκήρυξης των θέσεων, έπειτα από τη έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 834/τεύ-χος Β /9.4.2013), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 2745/τεύχος Β/29.10.2013), έχουν συσταθεί τριακόσιες (300) θέσεις προσωπικού αυτής της κατηγορίας.

2. Με την αριθ. 8090/12.12.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος μας έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για το χρονικό διάστημα από 8.12.2014 έως 12.6.2015 προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υπάρχουσα δυσμενής κατάσταση λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν κατά την 8η.12.2014 έως και 10.12.2014.

3. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου μας του οικονομικού έτους 2015, που ψηφίσθηκε με την αριθ. 472/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 823/21.1.2015 πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και όπως διαμορφώθηκε με την 6η αναμόρφωση (αρ. απόφασης 589/2015), έχουν προβλεφθεί και εξασφαλισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στους: Κ. Α. 02.20.6041, ποσό 330.000,00 ευρώ ως ακαθάριστες αποδοχές, και Κ.Α. 02.20.6054, ποσό 120.000,00 ευρώ ως εργοδοτικές εισφορές, για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ΙΔΟΧ προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας, η οποία θα αντιμετωπισθεί εξ’ ολοκλήρου από τα έσοδα της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας (η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 και τις εξουσιοδοτικές του κοινές υπουργικές αποφάσεις).

Δείτε την πλήρη προκήρυξη

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Δημόσιος-τομέας051.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Δημόσιος-τομέας051-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,ΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: Εργάτες/τριες καθαριότητας κατηγορίας ΥΕ: 33 άτομα. Οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ: .5 άτομα. Χειριστές Γκρέϊντερ κατηγορίας ΔΕ:...

Σχολιάστε