Το Ωδειο Θήβας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2016- 2017, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων.

Δημοτικό Ωδείο Θήβας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2.    φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/26-12-1913/1-2-1914).
3.    Αποδεικτικό προϋπηρεσίας στο αντικείμενο

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ:
1.    υπηρεσιακή βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια: α) η νομική μορφή του φορέα β) η σχέση εργασίας του υπαλλήλου καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λύσης αυτής,
2.    αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας
3.    βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η οποία να περιλαμβάνει

•    Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) και Α.Μ.Κ.Α. του ασφαλισμένου,
•    Χρονική περίοδος απασχόλησης/ασφάλισης,
•    Συνολικό αριθμό ημερών ασφάλισης κατά εργοδότη,
•    Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία εργοδότη και
•    Δραστηριότητα εργοδότη.
4.    Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
5.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση]
6.    Βιογραφικό σημείωμα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., Βουρδουμπά 13, (έναντι Ο.Τ.Ε.) στις οποίες απαριθμούνται και επισυνάπτονται από τον αιτούντα όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα του Δήμου Θηβαίων ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (συντασσόμενων των σχετικών πρακτικών ανάρτησης), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, το εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τηλ.:2262028062, και στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, τηλ.:22620 29984.
Η παρούσα διατίθεται ολόκληρη στην ιστοσελίδα της ΔΗ.Κ.Ε.Θ. στη διεύθυνση: http://www.dikethivas.blogspot.com/

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/08/Δημοτικό-Ωδείο-Θήβας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/08/Δημοτικό-Ωδείο-Θήβας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Το Ωδειο Θήβας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Θήβας, για το σχολικό έτος 2016- 2017, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους...

Σχολιάστε