Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ

5ΔΕΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ2 μήνες
38YEΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ2 μήνες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σιθωνίας, Τ.Κ. 630 88 Νικήτη, απευθύνοντας την στη Γραμματεία (τηλ. επικοινωνίας: 23753-50117) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ-1024x585.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΣΙΘΩΝΙΑΣ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής που εδρεύει στην Νικήτη Χαλκιδικής. 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 2 μήνες 38 YE ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 2 μήνες Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να...

Σχολιάστε