Το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974, σαράντα πέντε (45) συνολικά υπαλλήλους

Εθνικό Τυπογραφείο

«Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο»

1. Το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974, σαράντα πέντε (45) συνολικά υπαλλήλους ως κατωτέρω:

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 9, του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α79-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του, ή τριετία από τη λήξη προηγούμενης απόσπασης, καθώς και η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.

2. Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου Υπουργού και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης (δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων και χωρίς χρονικό περιορισμό).

3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται σε αποκλειστική προθεσμία από την 4η Ιανουαρίου μέχρι και την 22η Φεβρουαρίου 2016 να υποβάλουν στο Εθνικό Τυπογραφείο, Διεύθυνση Δ’ Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Δ1 Κατάστασης Προσωπικού, Καποδιστρίου 34, 104 32 Αθήνα τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ευθύνη του υποψηφίου:

– αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα,
– βιογραφικό σημείωμα,
– υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή,
– αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους,
– αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
– πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνονται:
α. τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε εκκρεμότητα και
β. το σύνολο των αναρρωτικών αδειών και η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών και

γ. το ότι δεν υπάρχει κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη. [Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας για τους μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού), κατ’ εφαρμογή της αρ. ΔΙΑΔΠ/17854/10-7-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1171/Β’/11-7-2007)].

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι και η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ 112339/31¬12-2015 Ανακοίνωση-Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο» (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).

4. Θέτουμε υπόψη των υποψηφίων ότι το ωράριο εργασίας του Εθνικού Τυπογραφείου είναι σε δυο βάρδιες: πρωινή 7.00-14.30 και απογευματινή 14.30-22.00.

Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα Ανακοίνωση- Πρόσκληση, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύουν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται επιπροσθέτως, για την ανάρτησή της στον διαδικτυακό του τόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δ1 Κατάστασης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου στα τηλέφωνα 210-5279163-5.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Εθνικό-Τυπογραφείο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Εθνικό-Τυπογραφείο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα
Το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974, σαράντα πέντε (45) συνολικά υπαλλήλους «Ανακοίνωση...

Σχολιάστε