Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων (21 άτομα μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και 24 άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30/11/2015, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Δήμο Λευκάδας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

 1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ανεξαρτήτου χρόνου.
 4. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α.
 5. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου (για Α. Μ. ΙΚΑ)
 6. Βεβαίωση πρώτης ασφάλισης.
 7. Φωτοαντίγραφο αριθμού λογαριασμού βιβλιαρίου Τραπέζης με πρώτο όνομα αυτό του εργαζόμενου.
 8. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας (σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή ιδιώτη εργολάβου δακοκτονίας).
 9. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 10. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα που φοιτούν σε σχολές.
 11. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών:

Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (τηλ. επικοινωνίας: 26453 60740 και 26453 60743).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχυδρομική Διεύθυνση Διοικητήριο, 311 00 Λευκάδα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Λευκάδας.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λευκάδας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λευκάδας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού σαράντα πέντε (45) ατόμων (21 άτομα μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και 24 άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30/11/2015, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας...

Σχολιάστε