Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό

Φιλοθέης Ψυχικού

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, χρονικής διάρκειας 9 μηνών, 1 θέση
  • ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, 7 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (σάρωθρο), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, 2 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτής), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, 1 θέση
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (καλαθοφόρο), χρονικής διάρκειας 8 μηνών, 1 θέση
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, 34 θέσεις

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, Τ.Κ. 154 52 ΨΥΧΙΚΟ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Ζαφειροπούλου Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2014737,765).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

  • στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
  • στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)
  • στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),

απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων – Διαγωνισμών Φορέων – Εποχικού (ΣΟΧ).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Φιλοθέης-Ψυχικού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Φιλοθέης-Ψυχικού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες: ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, χρονικής διάρκειας 9 μηνών, 1 θέση ΔΕ...

Σχολιάστε