Η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου προκηρύσσει 46 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, διάρκειας από 01/07/2016 έως 30/09/2016 για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Π.Ε. Μεταμόρφωσης , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

 Δήμο ΠολυγύρουΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.    2 Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (παρέχονται από την Υπηρεσία)

3.    Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, μόνον:
α) Προκειμένου για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ι.ΚΑ.ΤΣΑ, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ως άνω δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, β) Προκειμένου για Τεχνολογική Εκπαίδευση, πράξη αναγνώρισης από το Ι.Τ.Ε., για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
γ) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) – Εθνικής Αντιστάσεως 47, Ν. Ιωνία, Αθήνα και βεβαίωση, για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

δ) Προκειμένου για Υποχρεωτική Εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

4.    Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας (όπου απαιτείται), η οποία αποδεικνύεται ως εξής: α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. Β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας, ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής. γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 1 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 1 § 3 του Ν. 2527/1997. δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται πρόσθετη βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης (εφόσον ο ασφαλιστικός φορέας δεν βεβαιώνει το είδος της εργασίας). Δεν απαιτείται η υποβολή βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης από υποψηφίους που προσκομίζουν βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.

5.    Προκειμένου για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ: α) βεβαίωση του ΟΑΕΔ στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία συμμετοχής του υποψηφίου στο πρόγραμμα καθώς και η ημερομηνία λήξης της συμμετοχής του και β) βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής τους ως ανέργων στα σχετικά μητρώα.
6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα. Ειδικά για τους πολύτεκνους και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών γίνεται δεκτό και πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.
7.    Βεβαίωση ΙΚΑ ή το πρώτο βιβλιάριο ενσήμων για την απόδειξη παλιού ή νέου ασφαλισμένου.
8.    Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος.
9.    Δημόσιο έγγραφο όπου φαίνεται ο Α.Φ.Μ.
10.    Δημόσιο έγγραφο όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ
Σημείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την πρόσληψη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 Π.Δ. 50/2001 και Ν. 148/1914).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις υποβάλλονται στο Δημαρχείο γραφείο 7 , από 23/06/2016 έως 27/06/2016 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες στα τηλ. 2371350755.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Πολυγύρου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Πολυγύρου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου προκηρύσσει 46 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, διάρκειας από 01/07/2016 έως 30/09/2016 για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Π.Ε. Μεταμόρφωσης , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα: 1 Φωτοαντίγραφο...
Summary
Article Name
46 προσλήψεις του Δήμου Πολυγύρου

Σχολιάστε