Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα επτά (47) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018

Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου 3
Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας 1
Τοπική Κοινότητα Ανω Αγίου Ιωάννη 2
Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας 2
Οικισμός Νέου Κεραμιδίου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης 1
Οικισμός Παλιάς Χράνης Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Τοπική Κοινότητα Αρωνά 1
Τοπική Κοινότητα Ελάφου 2
Τοπική Κοινότητα Εξοχής 1
Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων 2
Τοπική Κοινότητα Λαγοράχης 1
Τοπική Κοινότητα Μοσχοποτάμου 2
Τοπική Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου 1
Τοπική Κοινότητα Τριλόφου 2
Συνοικισμός Μελιαδίου Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης 1
Συνοικισμός Τόξου Τοπικής Κοινότητας Εξοχής 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Τοπική Κοινότητα Λόφου 5
Τοπική Κοινότητα Κάτω Μηλιάς 2
Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 2
Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου 2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Τοπική Κοινότητα Βρίας 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Κορινού 3
Τοπική Κοινότητα Κάτω Αγίου Ιωάννη 1
Τοπική Κοινότητα Κούκου 1
Τοπική Κοινότητα Νέας Τραπεζούντας 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 2
Δημοτική Κοινότητα Περίστασης 1

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.720/2017 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περί¬οδο από 15-04-2018 έως 14-10-2018.

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – 1ος όρο¬φος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού, και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη Πέμπτη 15-03-2018 και λήγει τη Δευτέρα 26-03-2018.

7. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Οι Υδρονομείς Αρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ο Δήμος Κατερίνης θα προσλάβει τους υδρονομείς άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, μετά την εκλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης συμπίπτει με την αρδευτική περίοδο και ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 15-04-2018 και ημερομηνία λήξης την 14-10-2018, χωρίς δυνατότητα παράτασης της σύμβασης. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/DHMARXEIO-KATERINHS.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/12/DHMARXEIO-KATERINHS-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα επτά (47) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018 Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου 3 Τοπική Κοινότητα Νεοκαισάρειας 1 Τοπική Κοινότητα Ανω Αγίου Ιωάννη 2 Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας 2 Οικισμός Νέου Κεραμιδίου Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης 1 Οικισμός Παλιάς Χράνης Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...

Σχολιάστε