Προσλήψεις  (48) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφεροµένης στο θέµα παιδικής εξοχής.

Προσόντα πρόσληψης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν. 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) µε την επιφύλαξη της επόµενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (όπου απαιτείται). Τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ η το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιµία, αντιστοιχία ισχύουν και γίνονται δεκτοί (µεταφρασµένοι).

3. Επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο προσωπικός αριθµός φορολογικού µητρώου του υποψηφίου (Α.Φ.Μ.) καθώς επίσης και επίσηµο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ. (Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ) και ο αριθµός µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται: 1) ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ,δηλαδή: Α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οπoιoδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Β) ότι δεν είναι υπόδικοι και να µην έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης έστω και εάν το αδίκηµα έχει παραγραφεί.

Γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση. 2) να δηλώνεται αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι

. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης ( έναρξη και λήξη). 5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας εφόσον υπάρχει. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 7. Όπου στην ανακοίνωση αναφέρονται « Φοιτητές» βεβαίωση της Σχολής που φοιτούν, µε την οποία θα πιστοποιείται η φοιτητική ιδιότητα, για το τρέχον έτος. 8. Ιατρική πιστοποίηση από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα ή Κέντρο Υγείας ή ιατρείο του ΕΟΠΠΥ, ότι είναι υγιείς και δεν πάσχουν από µεταδοτικό νόσηµα. Ειδικά το προσωπικό της κουζίνας θα πρέπει να προσκοµισθεί βιβλιάριο υγείας εγκεκριµένο από την Δ/νση Δηµόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας (πρώην Νοµαρχίας). Σηµείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται για την πρόσληψη πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις (άρθρο 29 Π. 50/2001 και Ν. 148/1914) Γ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δηµοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, του Δήµου Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 – Λαύριο Αττικής, αρµόδια κ.Ζαρίφη Ζωή(τηλ. επικοιν. 22923-20176) και ώρες 08:00 π.µ. έως 14:30 µ.µ. εντός προθεσµίας 5 ηµερών, που αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησής, ήτοι από 02.07.2019 έως 06.07.2019, στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του Δήµου Λαυρεωτικής.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λαυρεωτικής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Λαυρεωτικής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΗΜΟΙ,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Προσλήψεις  (48) θέσεων στελεχών και λοιπού προσωπικού, παιδικών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράµµατος, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της αναφεροµένης στο θέµα παιδικής εξοχής. Προσόντα πρόσληψης 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη...

Σχολιάστε