Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 48 συμβασιούχων στην καθαριότητα. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας τεσσάρων έως οκτώ μηνών. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ) 2, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα-φορτωτή) 2, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτή) 1, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) 19, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 17.

Δήμο Σιθωνίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

1) Δημοτικής Ενότητα Σιθωνίας Τ.Κ. 63088, Νικήτη (τηλ. επικοινωνίας:2375350118, 50100).

2) Δημοτικής Ενότητα Τορώνης Τ.Κ. 63072, Συκιά (τηλ. επικοινωνίας:2375350200-50201).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Σιθωνίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Σιθωνίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 48 συμβασιούχων στην καθαριότητα. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας τεσσάρων έως οκτώ μηνών. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ) 2, ΔΕ...

Σχολιάστε