Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής προκηρύσσει 49 νέες θέσεις εργασίας.

Το έργο συνιστά τη βάση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ 2000/60 ΕΕ) για τα ποτάμια, μεταβατικά και παράκτια ύδατα της χώρας καθώς υλοποιεί την παρακολούθηση και οδηγεί στην αντικειμενική και ολοκληρωμένη εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου αφορούν

(α) δειγματοληψίες για βιολογικές (βενθικά μακροασπόνδυλα, ψάρια, υδρόβια μακρόφυτα,
φυτοβένθος για όλα τα ύδατα και φυτοπλαγκτό για τα μεταβατικά και παράκτια ύδατα), φυσικοχημικές και υδρομορφολογικές παραμέτρους για τα ποτάμια, μεταβατικά και παράκτια ύδατα της χώρας, καθώς και για χημικές παραμέτρους (Ουσίες προτεραιότητας και Ειδικούς Ρύπους) για τα παράκτια και μεταβατικά ύδατα,

(β) αναλύσεις φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων για όλα τα ύδατα και βαρέων μετάλλων για τα παράκτια και μεταβατικά, και (γ) επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε όλα τα παραπάνω ποιοτικά στοιχεία με στόχο την ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων με βάση διαθέσιμους και δοκιμασμένους δείκτες για την Ελλάδα.

Παραδοτέα του έργου: Π1 (Πρωτογενή δεδομένα πεδίου σε μορφή excel των ποταμών), Π2 (Βάση δεδομένων σε μορφή excel των στοιχείων της ανάλυσης των δειγμάτων ποταμών), Π3 (Ετήσιες εκθέσεις με την επιμέρους και τη συνολική ταξινόμηση των σταθμών των ποταμών που ελέγχθηκαν), Π4 (Πρωτογενή δεδομένα σε μορφή excel των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων), Π5 (Βάση δεδομένων σε μορφή excel των στοιχείων της ανάλυσης των δειγμάτων των παράκτιων και μεταβατικών υδάτων), Π6 (Ετήσιες εκθέσεις με την επιμέρους και συνολική ταξινόμηση των σταθμών των παρακτίων και μεταβατικών που ελέγχθηκαν).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην έδρα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου (46,7 χιλ.), Τ.Θ. 712, 190 13 Ανάβυσσος (τηλ. 22910 76331) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση το αργότερο έως τις 24/11/2017.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος του Προγράμματος («Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας»), ο κωδικός της προκήρυξης, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email). Κάθε αίτηση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε έναν μόνο κωδικό προκήρυξης.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψήφιου/ας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας .
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους.
4. Δικαιολογητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες υποψηφίους ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (άρθρο 5 του Ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του Ν. 4440/2016). Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών  υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση.

5. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ (Ειδικό Παράρτημα Α1 Απόδειξης χειρισμού Η/Υ) www.hcmr.gr (προκηρύξεις/διαγωνισμοί)
6. Πιστοποιητικό απόδειξης γλωσσομάθειας. (Ειδικό Παράρτημα Γλωσσομάθειας Α2) www.hcmr.gr (προκηρύξεις/διαγωνισμοί).

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :
(α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα έστω και αν λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
(β) Ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
(γ) Ότι δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο
χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
(δ) Ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση .

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά του άρθρου 9 του Υπαλληλικού Κώδικα ν.3528/2007: «Δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, την τελευταία πενταετία».

9. O/Η κάτοχος τίτλου σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλει πράξη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Π.Δ. 50/2001 (Α’ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» ορίζεται ότι «Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για το διορισμό, πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις». Επίσης, όπου στο Π.Δ. 50/2001 αναφέρεται ως τυπικό προσόν διορισμού τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι ισότιμος ή/και αντίστοιχος τίτλου σπουδών της ημεδαπής. Με βάση τα ανωτέρω, οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και νομίμως μεταφρασμένοι και να συνοδεύονται από πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ.

10. Ως προς τον τρόπο απόδειξης της εμπειρίας

Σε περίπτωση που τίθεται ως προσόν εμπειρία:
(α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας συγκεκριμένης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της. (β) Είτε με όμοιου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας.
(γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 Ν.2190/1994. (δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

(ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν.1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κυρίας ασφάλισης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Ερευνητικά-Κέντρα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Ερευνητικά-Κέντρα-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής προκηρύσσει 49 νέες θέσεις εργασίας. Το έργο συνιστά τη βάση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ 2000/60 ΕΕ) για τα ποτάμια, μεταβατικά και παράκτια ύδατα της χώρας καθώς υλοποιεί την παρακολούθηση και οδηγεί στην αντικειμενική...

Σχολιάστε