Ανακοίνωση για την πρόσληψη,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών,με μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών στους παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ) Δήμου Νέας Ιωνίας.

 dimarxeio_ioniaΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Ν.3584/2007.

4.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ1 του Ν.2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ 1
του Ν.3812/2009,με συμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών.

5.    Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και έκφρασης ή Κοινωνικών φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: IΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ή Β’κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολικής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,αντίστοιχης ειδικότητας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/dimarxeio_ionia.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/dimarxeio_ionia-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών,με μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών στους παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ) Δήμου Νέας Ιωνίας.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 3.    Υπεύθυνη δήλωση ότι...
Summary
Article Name
5 εποχιακές προσλήψεις στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Σχολιάστε