Ο ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη πέντε (5) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια),

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 02/03/2016 έως 1Ι/03/2016 στη Γραμματεία του Σταθμού την ειδική έντυπη Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
1. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανερ¬γίας του υποψηφίου, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε.

Σημειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόμων που έχουν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου(60 ημερομίσθια) αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
5 θέσεις εργασίας ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΗΣ-Αμυνταίου-Φιλώτα1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΗΣ-Αμυνταίου-Φιλώτα1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΔΕΗ,ΔΕΚΟ,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ο ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη πέντε (5) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 02/03/2016 έως 1Ι/03/2016 στη Γραμματεία του Σταθμού την ειδική έντυπη Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση. Απαιτούμενα...

Σχολιάστε