Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη,

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δι¬καιολογητικά :
1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτηρίου τρι¬τάξιου γυμνασίου ή για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 απολυτηρίου δημοτικού σχολείου)

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι :
α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπε¬ξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγό¬ρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγρά¬φηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησή του έχει απασχοληθεί ή όχι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντι¬καταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 και αν ναι να δηλώνει την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταί¬ους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.

5) Δημόσια έγγραφα, από το οποία να αποδεικνύεται η εμπειρία τους, εφόσον υπάρχει.
6) Δημόσια έγγραφα που να αποδεικνύουν την πολυτεκνία ή ανηλικιότητα τέκνων ή τη μονογονεϊκή ιδιότητα, εφόσον υπάρχει.
7) Δημόσιο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ανεργία, εφόσον υπάρχει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
5 θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Διεύθυνσης-Τεχνικών-Έργων-της-Περιφέρειας-Κεντρικής-Μακεδονίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Διεύθυνσης-Τεχνικών-Έργων-της-Περιφέρειας-Κεντρικής-Μακεδονίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κάθε ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του πρέπει να υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής...

Σχολιάστε