Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, από 25/07/2016 μέχρι και 24/09/2016 , προκειμένου να εκτελεστούν έργα αντιπυρικής προστασίας – πυρασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

 Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑιτωλοακαρνανίαςΓενικά Προσόντα Πρόσληψης
1.    Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.    Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3.    Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

Yποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, Διοικητήριο, Μεσολόγγι-Τ.Κ. 302 00) εντός εύλογης προθεσμίας και όχι πέραν των τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα:

1.    Αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του
υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
2.    Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3.    Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί
4.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5.    Φωτοτυπία ταυτότητας
6.    Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στο Φορέα μέσα στο 12μηνο.
7.    Ακριβές αντίγραφο της σχετικής άδειας (όπου απαιτείται)

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Κοινωνική-Σύμπραξη-ΠΕ-Αιτωλοακαρνανίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Κοινωνική-Σύμπραξη-ΠΕ-Αιτωλοακαρνανίας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, από 25/07/2016 μέχρι και 24/09/2016 , προκειμένου να εκτελεστούν έργα αντιπυρικής προστασίας - πυρασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,  Γενικά Προσόντα Πρόσληψης 1.    Οι υποψήφιοι να...

Σχολιάστε