Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αμοργού θα προβεί σε πρόσληψη (5) καθαριστριών – καθαριστών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου των παρακάτω σχολικών μονάδων,

αμοργος

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προάυλιου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αμοργού
2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 4 Ν.3528/2007 και από το 04/02/2015 παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου του ΑΣΕΠ)
3. Να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Συμπληρωμένη Αίτηση (χορηγείται από τις Σχολικές Μονάδες και τον Δήμο)
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Υπέυθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική κατάλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν συνάψει σύμβαση με άλλη σχολική μονάδα ούτε εργάζονται σε άλλο δημόσιο φορέα (χορηγείται από τις Σχολικές Μονάδες και τον Δήμο)
6. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2014
7. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως στην Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμοργού ή στις εν λόγω σχολικές μονάδες από την
Τετάρτη 02/09/15 έως την Τετάρτη 09/09/15.

Η επιτροπή αξιολόγησης θα συνεδριάσει την Πέμπτη 10/09/15, θα εξετάσει βάση κοινωνικοικονομικών κριτηρίων ΑΣΕΠ τις αιτήσεις και θα καταρτίσει τον πίνακα αποτελεσμάτων.

Η υπογραφή των συμβάσεων θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση απόφασης ορισμού του φορέα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας. Οι αμοιβές θα καταβάλλονταιι από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 2/18254/0022/3-4-2008 ΦΕΚ 672 τεύχος Β/17-4¬200. Τα χρήματα θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών με βάση την πορεία χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/αμοργος.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/αμοργος-300x271.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αμοργού θα προβεί σε πρόσληψη (5) καθαριστριών - καθαριστών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου των παρακάτω σχολικών μονάδων, Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προάυλιου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του...

Σχολιάστε