Ο Δήμος Ζηρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες,

 Δήμο ΖηρούΑ. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 & 17 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2.    Βεβαίωση ανεργίας.
3.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4.    Υπεύθυνη  Δήλωση  ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
Ν.3584/2007.

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο έχουν απασχοληθεί ή όχι σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του ν.2190/94 ως προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ζηρού (Δ/νση: Πλ. Γεννηματά – Φιλιππιάδα -2ος όροφος – Γραφείο 2) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων Θεσπρωτικού, Ανωγείου και Κρανέας, δηλαδή από 09/05/2016 έως και 13/05/2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Ζηρού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Ζηρού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Ζηρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών - πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες,  Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2.    Να έχουν την υγεία...
Summary
Article Name
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζήρου

Σχολιάστε