Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 2 μηνα) , συνολικά πέντε ατόμων ( 5 ) ατόμων

 δήμος ΘέρμηςΗ πρόσληψη κρίνεται αναγκαία, διότι ο Δήμος Θέρμης έχει στην επικράτεια του αρκετά αλσύλλια εντός ή πλησίον των οικισμών και πολλούς ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους, όπου το ενδεχόμενο έναρξης πυρκαγιάς είναι μεγάλο ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Οι εργασίες τους θα αφορούν α) τον καθαρισμό των αλσυλλίων από τα ξεραμένα κλαδιά, τις πευκοβελόνες, τα κουκουνάρια, και άλλα εύφλεκτα απορρίμματα όπως μπουκάλια, χαρτιά, β)την αποψίλωση ακάλυπτων κοινοχρήστων χώρων, νησίδων και γ) την αποκομιδή και μεταφορά τους με φορτηγά.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής για την κατηγορία ΔΕ είναι τα εξής: Για τους ΔΕ Οδηγούς Γ Κατηγορίας :
1) – Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. επαγγελματικής κατάρτισης ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.

–    Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
– Απολυτήριος τίτλος:
–    Ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή
–    Τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
–    Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας ,δηλ.
–    Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητων ή
–    Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή
–    Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
–    Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
–    Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας,

–    ή Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
–    ή οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ Κατηγορίας και ΠΕΙ ( Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας).

Για την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω :

α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στον κο Μποσταντζόγλου Μιχαήλ και κα. Καραμούτσιου Βασιλική ( τηλ. 2313-300.742, 2313-300.747) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 6-6-2016 έως 8-6-2016.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δήμος-Θέρμης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δήμος-Θέρμης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 2 μηνα) , συνολικά πέντε ατόμων ( 5 ) ατόμων  Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία, διότι ο Δήμος Θέρμης έχει στην επικράτεια του αρκετά αλσύλλια εντός ή πλησίον των οικισμών και πολλούς ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους, όπου το ενδεχόμενο έναρξης...
Summary
Article Name
5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θέρμης

Σχολιάστε