Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Ν.Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από τη σύναψη της σύμβασης έως 30/6/2016 και 30/9/2016 ανάλογα με την ειδικότητα για την οργάνωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του ΟΠΑΝ ως εξής.

dimarxeio_ionia

Οι προσλήψεις αφορούν σε υπηρεσίες καλλιτεχνικές για τις οποίες οι ωφελούμενοι καταβάλλουν αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων και λοιπών αντικαταβολών, το οποίο καλύπτει τη δαπάνη μισθοδοσίας των συμβασιούχων σε ποσοστό 100% και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών συμπληρωμένα έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση Λ.Ηρακλείου 268 1ος όροφος Τ.Κ.14231 Ν.Ιωνία τηλ. 2102777721, 2102716605, 2102759768.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες και συγκεκριμένα από 31/01/2016 έως και 09/02/2016 τις ώρες 9:00 έως 14:00.

Όσοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία του ΟΠΑΝ Λ.Ηρακλείου 264 4ος όροφος.
Η ανακοίνωση αναρτάται στον ΟΠΑΝ Ν.Ιωνίας και στο Δήμο Ν.Ιωνίας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται αρμοδίως. Επίσης θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.opandni.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες του Νομού Αττικής. (Μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/dimarxeio_ionia.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/dimarxeio_ionia-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προγράμματα
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Ν.Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από τη σύναψη της σύμβασης έως 30/6/2016 και 30/9/2016 ανάλογα με την ειδικότητα για την οργάνωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του ΟΠΑΝ ως εξής. Οι προσλήψεις αφορούν σε...

Σχολιάστε