Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών, που εδρεύει στο Δήμο Νεάπολης Συκεών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Βοήθεια στο Σπίτι» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος .

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1-    Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο.
2-    Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος .
3-    Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας.
4-    Βιογραφικό Σημείωμα.
5-    Πρόσφατο αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.
6-    Αντίγραφο της Αστυνομική Ταυτότητας.
7-    Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος επί των διατάξεων του ΠΔ 164/2004 ΚΑΙ ΠΔ 180/2004.
8-    Αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών ή συνεργασίας με ΟΤΑ ( αντίγραφο σύμβαση, αντίγραφο τιμολογίου παροχής υπηρεσιών κλπ).
9-    Αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών που αφορούν στην κατάταξη των υποψήφιων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: στο Γ’ ΚΑΠΗ Συκεών, στον 2ο όροφο, Μεσολογγίου με Περγάμου γωνία, ΤΚ 56626, Συκιές, υπόψη κας Αλεξίου Σοφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-639355 ( από τις 8,30 πμ έως 16,00 μμ).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 21/12/2016 έως και 30/12/2016

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Νεάπολης-Συκεών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Νεάπολης-Συκεών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών, που εδρεύει στο Δήμο Νεάπολης Συκεών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Βοήθεια στο Σπίτι» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος .  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1-  ...

Σχολιάστε