Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, που εδρεύει στην Κεφαλονιά,

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής «Εθνικός ∆ρυμός Αίνου» και του Φορέα ∆ιαχείρισής της” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας”) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, εκτός από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/03/Δρυμού-1024x685.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2019/03/Δρυμού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, που εδρεύει στην Κεφαλονιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής «Εθνικός ∆ρυμός Αίνου» και του...

Σχολιάστε