Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων με εξειδίκευση στην επεξεργασία του λίθου (κτίσιμο, λάξεμα, αρμολόγημα) λόγω του επείγοντος για την ολοκλήρωση του αρχαιολογικού έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του βορειοδυτικού τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου της Διοκλητιανούπολης»

Διοκλητιανούπολης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όοοι επιθυμούν να προοληφθούν, καλούνται να ουμπληρώοουν την αίτηοη και να την υποβάλουν με τα ουνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουοιοδοτημένο από αυτούς πρόοωπο, εφόοον η εξουοιοδότηοη φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόοια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) οτα γραφεία της Υπηρεοίας μας οτην διεύθυνοη: Μητροπόλεως 25,Καοτοριά 52100 υπόψη κας Κοντοπούλου Αγορίτοας τηλ. 2467088200, ή οτα Γραφεία της ΕΦ.Α. Κατοριάς οτην Καοτοριά, εντός προθεομίας πέντε (5) εργαοίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρηοης οτο διαδικτυακό κόμβο (ιοτοοελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠΟΠΑΙΘ http://www.yppo.gr )_ και της ανάρτηοης της ανακοίνωοης οτον πίνακα ανακοινώοεων τηςΥπηρεοίας (από 15/07/2015 έως και 21/07/2015) από τις 09:00 π.μ. έως και τις 13:00 1UL

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέοεις μίας μόνο κατηγορίας προοωπικού. Η οώρευοη θέοεων διαφορετικών κατηγοριών προοωπικού οε μία ή περιοοότερες αιτήοεις ουνεπάγεται αυτοδικαίως οε κάθε περίπτωοη ακύρωση όλων των αιτήοεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικαοία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηοή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου οπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, ουγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ούμφωνα με τα ειδικά προοόντα, όπως αναφέρονται και οτην παρούοα προκήρυξη πρόοληψης. Σε περίπτωοη που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί οτην αλλοδαπή, να ουνοδεύονται από επίοημη μετάφραοη.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αοτυνομικής ταυτότητας. γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ,παρ. 4, Ν. 1599/1986)

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Διοκλητιανούπολης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Διοκλητιανούπολης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων με εξειδίκευση στην επεξεργασία του λίθου (κτίσιμο, λάξεμα, αρμολόγημα) λόγω του επείγοντος για την ολοκλήρωση του αρχαιολογικού έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του βορειοδυτικού τμήματος του οχυρωματικού περιβόλου της Διοκλητιανούπολης» ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Όοοι επιθυμούν να προοληφθούν,...

Σχολιάστε