Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής  ανακοινώνει με προκήρυξη του προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές)

Ειδικότερα ο Δήμος ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες:

• Τρεις (3) ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου
• Δύο (2) ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. – Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών
2. – Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. – Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων).
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 16095/18-06-2018 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Τα κριτήρια πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 16095/18-06-2018 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» μεσήμανση έκδοσης 30-03-2017.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λεωφ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Φλωρέντιου Φράγκου ή κας Ελένης Μάνδρου (τηλ. επικοινωνίας: 2132004562), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού ή της ανάρτησης της στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 16095/18-06-2018 ανακοίνωση και στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 30-03-2017.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις ΕξωτερικούΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής  ανακοινώνει με προκήρυξη του προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές) Ειδικότερα ο Δήμος ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την...

Σχολιάστε