Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων-δραστηριοτήτων της επιχείρησης για την κάλυψη των πενήντα µία (51) θέσεων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ), εννεάµηνης (9) και οκτάµηνης (8) διάρκειας.

Δήμο Παύλου Μελά

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη πρόσληψης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.gr) ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (∆/νση: Λαγκαδά 293, 1ος όροφος, τηλ. 2310 662-944, 642-405) καθηµερινά από 9:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης καθηµερινά από 9:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παύλου-Μελά.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμο-Παύλου-Μελά-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία τμημάτων-δραστηριοτήτων της επιχείρησης για την κάλυψη των πενήντα µία (51) θέσεων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ), εννεάµηνης (9) και οκτάµηνης (8) διάρκειας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την...

Σχολιάστε