Προσλήψεις 52 ατόμων θα κάνουν πέντε δήμοι της χώρας για οκτάμηνη διάρκεια μετά από έγκριση που έλαβαν απο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

προσλήψεις σε πέντε δήμους

Tο ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη πενήντα δύο (52) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες για τους δήμους. Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού τετρακοσίων ογδόντα επτά εξακοσίων πενήντα έξι (487.656€) ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν τα ΝΠΙΔ

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με εποπτεία του ΑΣΕΠ και θ απροκηρυχθούν απο τους παραπάνω δήμους. Οι προκηρύξεις θα αναρτηθούν και στην ενότητα προσλήψεις του δημόσιου τομέα του psaxnodouleia.gr

[block]2[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προσλήψεις-σε-πέντε-δήμους.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/προσλήψεις-σε-πέντε-δήμους-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Προσλήψεις 52 ατόμων θα κάνουν πέντε δήμοι της χώρας για οκτάμηνη διάρκεια μετά από έγκριση που έλαβαν απο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Tο ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη πενήντα δύο (52) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για...

Σχολιάστε