Το Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προτίθεται να δεχθεί, για την στελέχωση υπηρεσιών του, με μετάταξη – απόσπαση προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ περιλαμβανομένων και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και για τον λόγο αυτό καλεί τους μονίμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους που ενδιαφέρονται,

 ΕΦΕΤ

να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης ή μετάταξης στον Ε.Φ.Ε.Τ., στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Φ.Ε.Τ. – Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αμπελόκηποι Αθήνα, Τ.Κ. 11526).

Οι μετατάξεις και αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του συναρμόδιου υπουργού σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν 2741/1999 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ 16 του Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α’), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου.
Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται κατά κλάδο και κατηγορία ως εξής:

Α. ΑΘΗΝΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΘΕΣΕΙΣ5
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝΘΕΣΕΙΣ5
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝΘΕΣΕΙΣ5
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝΘΕΣΕΙΣ4
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΘΕΣΕΙΣ1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΕΙΣ3
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ27
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ4
Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ4
Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ4
Ε.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ5
ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΠΑΤΡΑ
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ4
Ζ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ4
Η.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΕΙΣ1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ3
Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΕΙΣ1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ58

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη με μετάταξη / απόσπαση των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α’/2001), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με τις διατάξεις του Π.Δ. 223/2000.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς απόσπαση ή μετάταξη εκτιμώνται ως επιπλέον προσόντα η προϋπηρεσία, η εμπειρία σε θέματα της αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, η γνώση χρήσης Η/Υ, η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, η καλή γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών και η εν γένει επαγγελματική κατάρτιση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, από 31/03/2016 ως και 13/05/2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αμπελόκηποι Αθήνα, Τ.Κ. 11526):

1.    Αίτηση υποψηφιότητας (η οποία πρέπει να κοινοποιηθεί ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι).
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
3.    Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα φαίνονται αναλυτικά όλες οι τυχόν υπηρεσιακές μεταβολές, οι ημέρες αναρρωτικών αδειών που ελήφθησαν κατά την τελευταία πενταετία, ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.
4.    Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και αποδεικτικών χειρισμού εφαρμογών Η/Υ.
5.    Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας.
6.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
7.    Μηνιαίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας (πρόσφατο).

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
(Αίτηση και υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος σε συγκεκριμένα πρότυπα διατίθενται από το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού του Ε.Φ.Ε.Τ. ή την ιστοσελίδα του Ε.Φ.Ε.Τ. www.efet.gr) Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Φ.Ε.Τ. σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν 2741/99, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και μετά από προεπιλογή και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα ακολουθήσει συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2106971562 κα Μπουγιούρη, 2106971691 κα Τσολάκη και 2106971673 κα Ντούρου από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 13.00 πμ. έως 15.00 μμ.

Οι φορείς στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλες-όλους τις-τους υπαλλήλους τους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα Ν.Π.Δ.Δ. και τα κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλείται για την ανάρτησή της στο δικτυακό του τόπο (www.ydmed.gov.gr). Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Ε.Τ. (www.efet.gr).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΕΦΕΤ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/ΕΦΕΤ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Προγράμματα,Προσλήψεις
Το Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προτίθεται να δεχθεί, για την στελέχωση υπηρεσιών του, με μετάταξη - απόσπαση προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες ή ΝΠΔΔ...
Summary
Article Name
58 αποσπάσεις υπαλλήλων στον ΕΦΕΤ

Σχολιάστε