Την πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Προσλήψεις ναυαγοσωστών

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από18 έως 45 ετών.
«… Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, υφίσταται όταν ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων και διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είναι μικρότερος του αριθμού των θέσεων αυτών ή όταν δεν προσέρχονται καθόλου υποψήφιοι μη έχοντες κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 2 παρ. 6 του ν.3260/2004).»
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι το τελευταίο 12μηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομ. Πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  3. Πιστοποιητικό Υγείας από Υγειονομικό Κέντρο ή Κρατικό Νοσοκομείο που να αναφέρει ότι δεν πάσχουν από Μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το επάγγελμα του Ναυαγοσώστη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας (Δ/νση: Σουλίου 3., τηλ: 2665361160-156.) από 25/05/2015 έως και 28/05/2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Προσλήψεις-ναυαγοσωστών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Προσλήψεις-ναυαγοσωστών-300x244.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη
Την πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου Ηγουμενίτσας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από18 έως 45 ετών. «… Δυνατότητα άρσης του κωλύματος πρόσληψης, υφίσταται όταν ο αριθμός των υποψηφίων που προσέρχονται για κάλυψη...

Σχολιάστε