Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών ανάδειξης στα πλαίσια του υποέργου 10 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες της ΙΕ’ ΕΠΚΑ» του έργου: Ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης του έργου: Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία -Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου «Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί»,

 %ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bb%ce%ac%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b1%cf%82ΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας – Μεζούρλο – Τ.Κ 415 00, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας υπόψιν κου Γκουτσίδη Δημητρίου και κου Γαρόφλου Απόστολου (τηλ. επικοινωνίας: 2413508281-207), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 3-10-2016 έως 7-10-2016).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας  μόνο  κατηγορίας  προσωπικού.  Η  σώρευση  θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/10/εφορεία-αρχαιοτήτων-Λάρισας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/10/εφορεία-αρχαιοτήτων-Λάρισας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών ανάδειξης στα πλαίσια του υποέργου 10 «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες της ΙΕ' ΕΠΚΑ» του έργου: Ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης του έργου: Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία...

Σχολιάστε