Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου,

dimarxeio-ierapetras

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Κατάλογος απαραίτητων δικαιολογητικών (ευκρινή φωτοαντίγραφα)
1. Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Τίτλου Σπουδών (όπου απαιτείται)
3. Επαγγελματική Άδειας (όπου απαιτείται)
4. Δικαιολογητικά Απόδειξης Εμπειρίας (βλ. Παράρτημα Απόδειξης Εμπειρίας)
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν : Α) Ότι πληρούν τα γενικά προσόντα πρόσληψης τους.
Β) Ότι το αμέσως προηγούμενο 12μηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του αρθρ. 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί, να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
Γ) Ότι δεν έχουν κώλυμα 24μήνου δηλ. μετά τις 19/07/2004 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ 164/2004) δεν έχουν συμπληρώσει στην υπηρεσία μας, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, συμβάσεις συνολικής διάρκειας 24 μηνών.

Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Π.Ε. Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος) υπόψη κ. Μαντζουράνη Κωνσταντίνου ή κ. Χειμωνίτη Κυριακή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες τηλ. 2841340345).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας και για δέκα (10) ημέρες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση και την αίτηση α) στην Υπηρεσία μας, β) στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) και συγκεκριμένα ακλουθώντας από την κεντρική σελίδα την διαδρομή Θέσεις Εργασίας.

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα της έδρας της Π.Ε. Λασιθίου και ταυτόχρονα το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης με το παράρτημα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr ) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το παράρτημα τυπικών προσόντων, απόδειξης εμπειρίας και ιδιότητας πολυτέκνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
6 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Λασιθίου
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-ierapetras.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dimarxeio-ierapetras-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Γενικά Προσόντα Πρόσληψης 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και την φυσική...

Σχολιάστε