Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που προκύπτουν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)

Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, 4ος όροφος – γραφείο 6ο, Καραολή και Δημητρίου 40, τ.κ. 68131 Αλεξ/πολη) εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, δηλ. 29/7/2015 έως και την 4/8/2015, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ.ΙΚΑ του υποψηφίου.
2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αυτών.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν.3528/2007,Υπαλληλικός Κώδικας, (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)
5. Φωτοαντίγραφο διπλής όψης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν έχει απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο.
7. Φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου, της άδειας οδήγησης και Πιστ/κό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και ταυτόχρονα το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου www.peevrou.eu , στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης www.pamth.gov.gr , στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή και Δημητρίου 40, τ.κ. 68131 Αλεξ/πολη) και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Π.Ε.-Ανατολικής-Μακεδονίας-και-Θράκης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/Π.Ε.-Ανατολικής-Μακεδονίας-και-Θράκης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που προκύπτουν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και...

Σχολιάστε