Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου, Ν. Δράμας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη πολιτικής προστασίας (πυροπροστασία) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Δήμος Νευροκοπίου

1 Οδηγός Φορτηγού

5 Εργατών γενικά

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έλληνες πολίτες
Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με την ειδικότητα:

Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Για την ειδικότητα Οδηγός Φορτηγού
i. -Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ” κατηγορίας ii. -Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

iii. -Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλου δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για την ειδικότητα Εργατών γενικά δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (αρ.5 παρ.2 Ν.2527/97)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό του υποψηφίου το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχιακού εργαζομένου, ή για την κάλυψη περιοδικών, ή πρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική περίπτωση να δηλώνει την υπηρεσία που έχει απασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησής του( έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε (3) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Θεοδώρα Καρπιτσάρη (τηλ: 2523 350 145).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Νευροκοπίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Δήμος-Νευροκοπίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου, Ν. Δράμας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη πολιτικής προστασίας (πυροπροστασία) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: 1 Οδηγός Φορτηγού 5 Εργατών γενικά ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ...

Σχολιάστε