Ανακοίνωση για την πλήρωση 6 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικόυτος 2017-18 με συμβαση εργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και 30/06/2018.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:
1    . Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου .
2    . Φ ωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
3    . ΑΜΚΑ (φω τοαντίγρα φ ο)
4    . Αριθμό Μητρώου IΚΑ (φωτοαντίγραφο)
5    . Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2 0 16.
6    . Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης .
βεβαίση ανεργίας ή φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχ
εβαί ση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει) . 9 . Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο

Τοιχοκόλληση της πρόσκλησης εκδήλω σης ενδιαφ έ ροντος στις σχετικές σχολικές μονάδες και στο Δημοτικό Κατάστημα, καθώς και ανάρτησή στην ιστοσελίδα του Δήμου για Δέκα (10) ημέρες . Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στις δέκα (10) ημέρες που ακολουθούν το διάστημα της ανακοίνωσης και ως την 12:00 μμ της τελευταίας ημέρας (Τ ετάρτη 30/08/2017).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θ σεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της κάθε Σχολικής Μονάδας , από την Δευτέρα 21/08/2017 έως και την Τετάρτη 30/08/2017.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-polukastrou-dimos-paionias_kilkisnews.gr_.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/dimarxeio-polukastrou-dimos-paionias_kilkisnews.gr_-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πλήρωση 6 θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικόυτος 2017-18 με συμβαση εργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και 30/06/2018. Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και προϋπηρεσία σε σχολείο κι ορίζονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής: 1    ....

Σχολιάστε