Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος.

δημαρχειο χαλκηδονος

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι της παραγράφου με Α/Α 2 και 3 πρέπει να είναι ηλικίας 18-45 ετών. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία , το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο A.M. ΙΚΑ του υποψηφίου) πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

3. Τίτλο Σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τον πίνακα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χαλκηδόνος (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 36 Κουφάλια Θεσσαλονίκης) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Δελιάκη Σταυρούλα και Ιωάννα ΓκαΒανίδου (τηλ. 2391330152 και 2391330151) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά από τη επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, από 29-05-2015 έως και 05-06-2015.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-χαλκηδονος-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-χαλκηδονος--300x253.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι της παραγράφου με Α/Α 2 και 3 πρέπει να είναι ηλικίας 18-45 ετών. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πρέπει να...

Σχολιάστε