Ανακοίνωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για χρονικό διάστημα περίπου 7,5 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ι του Ν. 3812/2009, για την κάλυψη διαφόρων αναγκών των υπηρεσιών του.

Α. – Οι υποψήφιοι πρέπει:
>    Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου, κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α).
>    Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1952 μέχρι 1999.
>    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
>    Να είναι υγιείς.

Β. – Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης:
Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών. Γ. – Κριτήρια και τρόπος κατάταξης των υποψηφίων:
Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει με διαδικασία επιλογής από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. ως εξής:
•S Στην αρχή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων και θα καταρτίσει πίνακα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται κι έναν πίνακα των υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

•S Στη συνέχεια, για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, θα καταρτίσει πίνακα κατάταξης όπου θα προταθούν οι Τήνιοι υποψήφιοι και θα ακολουθήσουν οι λοιποί. Σε κάθε μία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες Τηνίων και μη Τηνίων χωριστά, οι υποψήφιοι θα καταταχθούν μεταξύ τους σε σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που θα προκύψει βάσει μορίων των κατωτέρω κριτηρίων:
Α) Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος 3 μόρια ανά μήνα, και έως 12 μήνες ανεργίας συνολικά.
Β) Για κάθε ανήλικο τέκνο ή τέκνο με αναπηρία 67% και άνω 12 μόρια κι έως 4 τέκνα.

Γ) Από προϋπηρεσία στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, 2 μόρια ανά μήνα και έως 12 μήνες προϋπηρεσίας το ανώτερο. Δ) Βαθμολόγηση του υποψηφίου από τη Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα αξιολογήσει την ύπαρξη τυχόν κοινωνικών δεδομένων ή ιδιαίτερων προσόντων στο πρόσωπο του υποψηφίου και την καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του, με βάση το βιογραφικό σημείωμά του και τα επισυναπτόμενα σε αυτό στοιχεία, αλλά και από ιδία αντίληψή της, και θα βαθμολογήσει κάθε υποψήφιο με μόρια από 10 έως 100.

Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου θα προκύψει από το μέσο όρο της βαθμολογίας, ο οποίος θα στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο Δ’ κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο Α’ κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
Από τον τελικό ως άνω πίνακα κατάταξης προσλαμβάνονται οι κατά αύξοντα αριθμό πρώτοι υποψήφιοι, ισάριθμοι των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη.

Δ. – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο (αρμόδιες κ.κ. Κ. Βιδάλη & Ε. Δαβίου), εντός προθεσμίας 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της Υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου. (Αν η τελευταία ημέρα της ως άνω ορισμένης προθεσμίας συμπέσει σε Κυριακή ή αργία, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι και την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Ε. – Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει:
1.    Ειδικό έντυπο αίτησης υποβολής υποψηφιότητας το οποίο θα χορηγείται από την Υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου.
2.    Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.
Σε περίπτωση που το θρήσκευμα δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας, θα αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που τα αναφέρει.

3.    Βεβαίωση Ο.Τ.Α περί μόνιμης κατοικίας.
4.    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μίας κόλλας Α4 το ανώτερο) με αναφορά και σε κοινωνικά δεδομένα ή ιδιαίτερα προσόντα στο πρόσωπο του υποψηφίου που σχετίζονται με την καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του, στο οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισυνάπτουν και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία.
5.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:

5.1.    Δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ.
5.2.    Το χρονικό διάστημα από 01/02/2017 έως 17/06/2017, ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, δεν έχει απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου.
5.3.    Σε περίπτωση απασχόλησης, να δηλώνεται η Υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε κι η ακριβής χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη).

ΣΤ. – Δικαιολογητικά για την απόδειξη των βαθμολογούμενων κριτηρίων:
Εφόσον ο υποψήφιος που επικαλείται στο ειδικό έντυπο αίτησης ότι:
>    Είναι Τήνιος ή Τήνιος στην καταγωγή από έναν τουλάχιστον γονέα, απαιτείται ως αποδεικτικό στοιχείο πιστοποιητικό εγγραφής του στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό του γονέα ή των γονέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου ή βεβαίωση του Δήμου Τήνου για Τήνια καταγωγή ενός τουλάχιστον γονέα.
>    Ότι είναι άνεργος, αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης.
Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες ανεργίας.
Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
Ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί χρόνο ανεργίας Ν 4144/2013 αρ. 30 παρ. 2.
>    Ότι είναι γονέας ανήλικων ή με αναπηρία τέκνων, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο και σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου ισχύουσα γνωμάτευση του αρμοδίου οργάνου.
>    Ότι έχει προϋπηρεσία στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου, απαιτείται βεβαίωση της Υπηρεσίας του Ιερού Ιδρύματος για το χρονικό διάστημα παροχής της.

Τα πιστοποιητικά ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου, ή των γονέων του, όπως κι η βεβαίωση περί Τήνιας καταγωγής ενός τουλάχιστον γονέα που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς κι ενδεχόμενη προϋπηρεσία στο Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος, εφόσον ο υποψήφιος στην αίτησή του επικαλείται κάποιες από τις ιδιότητες ή τα πρόσθετα προσόντα που αποδεικνύονται με αυτά.

Ζ. – Περιορισμοί του ΠΔ 164/2004:
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 164/2004, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες συνολικά για συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ του ιδίου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι για μπορέσουν να εργασθούν για ολόκληρο το διάστημα των 7,5 περίπου μηνών εφόσον προσληφθούν, πρέπει για το χρονικό διάστημα από το έτος 2005 μέχρι την 17-06-2017, να μην έχουν υπερβεί τους 16,5 μήνες συνολικής εργασίας στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Η εβδομαδιαία απασχόληση θα είναι 6ήμερη και θα πραγματοποιείται κατά πλήρες ωράριο, εκτός των καθημερινών και σε Κυριακές ή αργίες, για τις οποίες θα καταβάλλονται οι νόμιμες επιπρόσθετες αποζημιώσεις.
Η τοποθέτηση των προσληφθέντων στις προαναφερόμενες στην ανακοίνωση ειδικότητες θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κατά την εγκατάστασή τους.
Η αμοιβή των εργαζομένων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατώτατα όρια της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί μέχρι την ισχύ της υπ’ αριθμ 6/2802-2012 Π.Υ.Σ η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 6 του αρ. 1 του ν. 4046/2012, μειωμένα κατά 11% σύμφωνα με απόφαση από την 10/2013 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Π.Ι.Ι.Ε.Τ. Τα ανωτέρω όρια καλύπτουν τα κατώτατα προβλεπόμενα όρια μισθών και ημερομισθίων που καθορίζονται με τον Ν. 4093/2012.

Η. – Ενστάσεις
Κατά των πινάκων κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμία 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιερού Ιδρύματος και εξετάζονται από την Διοικούσα Επιτροπή του Ι.Ι.Ε.

Θ. – Πρόσληψη
Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή μετά από ένσταση ελέγχου που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται με την απόλυση των υποψηφίων που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, δύναται να αντικατασταθούν με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά την σειρά κατάταξής τους σ’ αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων λόγω ένστασης είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ι. – Δημοσιότητα
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε περίληψη, σε δύο τοπικές εφημερίδες ή σε δύο εκδόσεις μίας ημερήσιας τοπικής εφημερίδας και να αναρτηθεί πλήρης στο χώρο ανακοινώσεων του Ιερού Ιδρύματος, του καταστήματος του Δήμου Τήνου καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Για κάθε άλλη πληροφορία, καθώς και για τη λήψη της πλήρους ανακοίνωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 ή 29086 (αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.κ. Κ. Βιδάλη & Ε. Δαβίου).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/05/panagia_tinou.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/05/panagia_tinou-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για χρονικό διάστημα περίπου 7,5 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ι του Ν. 3812/2009, για την κάλυψη διαφόρων αναγκών των υπηρεσιών του. Α. - Οι υποψήφιοι πρέπει: >    Να είναι...

Σχολιάστε