Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, βάσει του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 και με την αριθμ.5/11 -04-2016 (Θ:ΕΗΔ.10) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών φύλαξης έξι (6) ατόμων, ως εξής:

 Νοσοκομείο ΚαλαμάταςΚαλεί τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής προσωπικού φύλαξης χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας -Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, όπως υποβάλουν αίτηση για απασχόληση.

Δυνατότητα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 και την αριθμ.πρωτ.Α2β/Γ.Π.οικ.26995/11.04.2016 εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας, έχουν οι ιδιώτες φυσικά πρόσωπα (φύλακες) που πρέπει:

α) Να εξακολουθούν να απασχολούνται ή απασχολούνταν στην φύλαξη των νομικών προσώπων και υπηρεσιών. Δηλαδή είναι αδιάφορο εάν πλέον δεν απασχολούνται στην φύλαξη των συγκεκριμένων νομικών προσώπων, εφόσον είχαν απασχοληθεί για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα στο παρελθόν. β) Να μην συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α’ 26) και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007 (Α’64). Ειδικά εν προκειμένω είναι απαραίτητο να συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α’ έως ι’ του ν.2518/1997 (Α’164), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν.3707/2008 (Α’209) και ισχύει. Παράλληλα ο αιτών πρέπει να διαθέτει την κατά περίπτωση ισχύουσα Άδεια Εργασίας: α) Α’ Κατηγορίας της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 ν.3707/2008 και ισχύει, εφόσον του ανατίθενται καθήκοντα παροχής υπηρεσιών για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού ή β) Β’ Κατηγορίας της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 ν.3707/2008 και ισχύει, εφόσον του ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν στις δραστηριότητες των περιπτώσεων θ’, ι’ και ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού.

γ) Να είχαν αναλάβει την παροχή υπηρεσίας φύλαξης στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, το οποίο και θα είναι η αντισυμβαλλόμενη αναθέτουσα αρχή. Η υπηρεσία της φύλαξης δεν είναι απαραίτητο να αφορά την έδρα ή την κύρια εγκατάσταση του νομικού προσώπου, αλλά να έχει κατά το παρελθόν παρασχεθεί ή να παρέχεται σε οποιαδήποτε κτίριο ή εγκατάσταση ή μονάδα ή υπηρεσία που ανήκει ή υπάγεται στο νομικό πρόσωπο. Η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών διενεργείται αυτοτελώς για κάθε νομικό πρόσωπο.

δ) Να απασχολήθηκαν ή να απασχολούνται στην φύλαξη με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας στο νομικό πρόσωπο. Συνεπώς εμπίπτουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, που παρείχαν την υπηρεσία φύλαξης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή κτίριο ή υπηρεσία του νομικού προσώπου: i) Στα πλαίσια σύμβασης έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ή εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που είχε καταρτιστεί μεταξύ του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας νομικού προσώπου και του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, είτε ως εργαζόμενου είτε ως ατομικής επιχείρησης, εφόσον η παροχή της εργασίας ήταν αυτοπρόσωπη από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, χωρίς να την απασχόληση από αυτόν προσωπικού, ή ii) Στα πλαίσια σύμβασης σχέσης εργασίας ή έργου ή μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών ορισμένου ή αορίστου χρόνου που είχε καταρτιστεί μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιώτη και οποιουδήποτε τρίτου (φυσικό πρόσωπο, ως ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο), στον οποίον είχε ανατεθεί η υπηρεσία παροχής φύλαξης σε εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., εφόσον η παροχή της υπηρεσίας φύλαξης ήταν αυτοπρόσωπη από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς την απασχόληση από αυτόν προσωπικού.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις υπό α’, β’,γ’ και δ’ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Οι έξι (6) απασχολούμενοι θα καλύπτουν εσωτερικούς – εξωτερικούς χώρους της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας, σύμφωνα με τις ανάγκες της.
Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι όροι θα αναφέρονται στην συναφθείσα σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μαζί με την αίτηση να συνυποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1)    Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. και αντίστοιχη άδεια μόνιμης διαμονής αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε.
2)    Αντίγραφο της απαιτούμενης Άδειας Εργασίας Α’ ή Β’ Κατηγορίας των παρ.2 και 3 του ν.2518/1997, όπως ισχύει ανάλογα με τα ειδικότερα καθήκοντα που θα προβλέπονται στην πρόσκληση.
3)    Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης και Πιστοποιητικό περί μη Φυγοποίνου – Φυγοδίκου από την αρμόδια κατά τόπον Εισαγγελική Αρχή.

4)    Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας φύλαξης στο νομικό πρόσωπο, ήτοι: α) βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος της απασχόλησης, ή β) κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο και τον συγκεκριμένο τόπο (κτίριο ή υπηρεσία) της απασχόλησής του ή γ) αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών φύλαξης όσο και την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησής του.

5)    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ.1 του ν.3528/2007 και του άρθρου 43 παρ.1 του Π.Δ.60/2007, αλλά ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α’ έως ι’ του του ν.2518/1997, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3707/2008. Αυτή η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εμπεριέχεται στο έντυπο της αιτήσεως που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο.

6) (για ειδικές περιπτώσεις) Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας και Βεβαίωση Ανεργίας.

Τα δικαιολογητικά παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης (έως 31/12/2017).

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Νοσοκομείο-Καλαμάτας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Νοσοκομείο-Καλαμάτας-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, βάσει του άρθρου 97 του Ν.4368/2016 και με την αριθμ.5/11 -04-2016 (Θ:ΕΗΔ.10) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών φύλαξης έξι (6) ατόμων, ως εξής:  Καλεί τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής προσωπικού φύλαξης...
Summary
Article Name
6 θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο Καλαμάτας

Σχολιάστε