Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Α. 3η Κατηγορία

α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα όμποε (οξύαυλο)

β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα κόρνα

Β. 4η Κατηγορία

α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στις βιόλες

β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στο 2ο – 4ο κλαρινέτο (ευθύαυλο) με υποχρέωση στο κλαρινέτο μπάσο

Β. 5η Κατηγορία

Δύο (2) θέσεις Μουσικών στα Α’ βιολιά

Οι υποψήφιοι πρέπει

Ως προς την ιθαγένεια
α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή

β) Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

γ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958 – ΦΕΚ 128/Α/1958).

δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007).
Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα σε χώρους που θα καθοριστούν με νεώτερη ανακοίνωση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Κρατική-Ορχήστρα-Αθηνών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Κρατική-Ορχήστρα-Αθηνών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Μόνιμης απασχόλησης,Προσλήψεις
Προκήρυξη διαγωνισμών για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών Α. 3η Κατηγορία α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα όμποε (οξύαυλο) β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα κόρνα Β. 4η Κατηγορία α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στις βιόλες β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στο...
Summary
Article Name
6 θέσεις στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Σχολιάστε