Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
2.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κ.λ.π.)
3.    Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για τους άνδρες).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου) πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.

3.    Τίτλο σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τον πίνακα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.
4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του αρθρ.169 του
ν.3584/07).
5.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια (έναρξη και λήξη).
6.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (για τους άνδρες).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χαλκηδόνος (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 36 Κουφάλια Θεσσαλονίκης) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι, Σταυρούλα Δελιάκη, Ιωάννα Γκαβανίδου και Αντώνιος Ιωσηφίδης (τηλ. 2391 330152, 2391 330151 και 2391 330174) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 14-06-2017 έως και 20-06-2017.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-χαλκηδονος-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-χαλκηδονος--300x253.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει: 1.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 2.  ...

Σχολιάστε