Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έξι (6) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια),

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν    από 18.07.2017 μέχρι 24.07.2017 και ώρα 08:00 έως 14:00 στη
Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :
1.    Εντοπιότητα
2.    Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
3.    Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).
4.    Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.
5.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΗΣ-Μεγαλόπολης-Β.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΗΣ-Μεγαλόπολης-Β-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΔΕΗ,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έξι (6) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν    από 18.07.2017 μέχρι 24.07.2017 και ώρα 08:00 έως 14:00 στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β',...

Σχολιάστε