Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης σε αναστηλωτικά έργα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΕΤΙΩΝΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

εφορεία αρχαιοτήτων Αττικής - Πειραιά

και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων, διάρκεια σύμβασης, έδρα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ) για χρονικό διάστημα έως και 8 (οκτώ) μηνών (εφόσον παραταθούν οι εργασίες του έργου και υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις): για χρονικό διάστημα έως και 8 (οκτώ) μηνών (εφόσον παραταθούν οι εργασίες του έργου και υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις):

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγος με αποδεδειγμένη ανασκαφική εμπειρία 1 θέση 8 ΜΗΝΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία στην συντήρηση και αποκατάσταση αρχαίων μνημείων 1 θέση 8 ΜΗΝΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες αποκατάσταση αρχαιολογικών χώρων 4 θέσεις 8 ΜΗΝΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων (Διοικητικό Τμήμα, Αλκιβιάδου 233, ισόγειο, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς Τηλ. Επικοινωνίας 210-45.90.750)-όπου θα διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων-εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της Γ.Γ. Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) (25/02/2016) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (ήτοι από 26.02.2016 έως 03.03.2016 κατά τις ώρες 9:30 έως 13:00).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/εφορεία-αρχαιοτήτων-Αττικής-Πειραιά.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/εφορεία-αρχαιοτήτων-Αττικής-Πειραιά-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης σε αναστηλωτικά έργα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗΕΤΙΩΝΕΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων, διάρκεια σύμβασης, έδρα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ)...
Summary
Article Name
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Αττικής - Πειραιά

Σχολιάστε