Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) -σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), όπως ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης που εδρεύει στον Λιμένα Θεσσαλονίκης

 

 και συγκεκριμένα των εξής ανά Υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α’) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (γενικά και τυπικά) προσόντα και λοιπά κριτήρια (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ Β’ και Γ’):

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχιπλοηγών- πλοηγών Πλοηγίδων

08 μήνες

01

ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρυμνοδετών

08 μήνες

06

Οι υποψήφιοι πρέπει:
1.    Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (01) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/96 άρθρο 10) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
2.    Να είναι οι άντρες υποψήφιοι στρατολογικά εντάξει.

3. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για ειδικά ναυτικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 205 έως και 239 του Ν.187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
β) Να μην τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από το ΑΣΝΑ, ή να εκκρεμεί υπόθεση σε αυτό που τους αφορά.

γ) Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε βαθμό (1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή, (2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας προσβολή κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης( κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (3) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

δ) Να μην διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.
ε) Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για την στέρηση τους.
στ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΡΘΡΟ 79 Παρ. 05 του Π.Δ. 103/2014 (Α’ 170)

Απαιτούμενα προσόντα νια έκτακτουσ πλοηνούσ.
α) Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου Α’ Τάξης, που δίνει την δυνατότητα διακυβέρνησης πλοίου ανεξάρτητα από τους κόρους ολικής χωρητικότητας . β) Να έχουν γνώση της περιοχής του λιμένα Θεσσαλονίκης, των ευκολιών αυτής και λοιπών τοπικών συνθηκών.
γ) Οι υποψήφιοι έκτακτοι Αρχιπλοηγοί-Πλοηγοί πρέπει να έχουν ηλικία όχι μεγαλύτερη των 60 ετών.
δ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

Απαιτούμενα προσόντα νια έκτακτουσ πρυμνοδέτεσ.
α) Να έχουν στην κατοχή τους Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ.
β) Κατάλληλο πιστοποιητικό (Διεθνούς σύμβασης STCW) Ναύτη ΕΝ.
γ) Να μην έχει υπερβεί το 45Ο έτος της ηλικίας του.
δ) Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.

ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, θα προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΓΕΝΕ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή επίδειξης κάρτας ανεργίας.
Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά ειδικότητα, υποψήφιοι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση
2.    Επικυρωμένο αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου.
3.    Πρόσφατη βεβαίωση ΓΕΝΕ όταν αφορά άνεργο ναυτικό. Δεν γίνονται δεκτά Υ.Δ. ή κάρτα ανεργίας.
4.    Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας από Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων του ΥΝΑΝΠ ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ν.Φ. όπου θα προκύπτει η θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία που δραστηριοποιούνται ή έχουν δραστηριοποιηθεί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης.
5.    Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 της ανακοίνωσης όπου θα δηλώνεται επιπρόσθετα ότι ο ενδιαφερόμενος είναι γνώστης των των λιμένων δικαιοδοσίας του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης των ευκολιών αυτών και των λοιπών τοπικών συνθηκών.
6.    Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου
7.    Κάρτα υγείας (Ιατρικό Πιστοποιητικό προς ναυτολόγηση) σε ισχύ για τους εν ενεργεία ναυτικούς, για τους δε συνταξιούχους, γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου με την οποία θα βεβαιώνεται η υγεία και η αρτιμέλεια του ενδιαφερόμενου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής , στο Κατάστημα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, στα Λ/Τ και Λ/Φ περιοχής αρμοδιότητα μας, σε κτίριο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, στον Οίκο Ναύτου Θεσσαλονίκης και ΚΕΠ Θεσσαλονίκης. Επίσης να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες – ΜΜΕ αδαπάνως δύο (02) φορές τουλάχιστον.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00 έως 14.00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκησ / Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκησ (Εντόσ Λιμένοσ, Τ.Κ.: 54110, Πληροφορίεσ στο τηλ.: 2313-325899) από το Σάββατο 11-03-2017 έωσ και τη Δευτέρα 20-03-2017.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/03/ναυτικού-προσωπικού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2017/03/ναυτικού-προσωπικού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) -σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α'43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α'213) καθώς και των διατάξεων της παρ....

Σχολιάστε