Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκώντης Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα

Δήμο Αγίας Παρασκευής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων).

Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 30951/18-09-2015 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Τα κριτήρια πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 30951/18-09-2015 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και στο παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με ημερομηνία 04-02-2015.

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με συνημμένα τα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 153 43, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κκ Φράγκου Φλωρέντιου – Ε. Μάνδρου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2004 562) , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.
Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά, με τα οποία, αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, αναφέρονται αναλυτικά στην 30951/18-09-2015 ανακοίνωση, καθώς και στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), με ημερομηνία έκδοσης 04-02-2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκώντης Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι...

Σχολιάστε