Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, με μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών στους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών

Δήμο Αχαρνών

Η ηλικία των υποψηφίων ορίζεται από 18 έως 65 ετών.
Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 11/04/2016 ΕΩΣ 18/04/2016, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, Αγ. Τριάδος 39, Αχαρναί μεταξύ των ωρών 10:00 π.μ. έως 14:00. Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην Διαύγεια, στο κατάστημα του Ν.Π. και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.    Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Ν. 3584/2007.
3.    Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών.

4.    Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και έκφρασης ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολικής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Δήμο-Αχαρνών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/04/Δήμο-Αχαρνών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών, με μέγιστη διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών στους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών του Δήμου Αχαρνών Η ηλικία των υποψηφίων ορίζεται από 18 έως 65 ετών. Η...
Summary
Article Name
6 προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

Σχολιάστε