Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής

dimarxeio_korydallou

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23/01/2015» (ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της Ανακοίνωσης) να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κορυδαλλού και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. 18122, υπ’ όψιν κας Κ. Κουτσούκου (τηλ. 210.4946113).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 21.01.2016 έως και 01.02.2016 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ειδικότητα ΠΕ Νηπιαγωγών εξαιρείται της διαδικασίας ελέγχου από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου § 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και
Γ’ του ν. 2190/94.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Πρόσληψης και Αξιολόγησης Προσωπικού, που θα ορίσει με απόφασή του ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τη διαδικασία και τη βαθμολόγηση κριτηρίων που αναφέρονται στην Ανακοίνωση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/dimarxeio_korydallou.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/dimarxeio_korydallou-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Ανάρτηση ολόκληρης της...

Σχολιάστε