Ο Δήμος εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων

Ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ για τη σύνταξη μελετών του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων, διότι στο Δήμο υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος αυτής της ειδικότητας
– Ένα (1) Μηχανοτεχνίτη ΔΕ για την επίβλεψη των οχημάτων του δήμου στα συνεργαζόμενα συνεργεία επισκευής και συντήρησης, την επίβλεψη της κατανάλωσης καυσίμων, λιπαντικών κλπ., επειδή στο δήμο και συγκεκριμένα στο Γραφείο Κίνησης Οχημάτων υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος αυτής της ειδικότητας, μη επαρκής αριθμός για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

– Ένα (1) Μηχανικό Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε προκειμένου να συντάσσει τις μελέτες του Τμήματος Καθαριότητας, τα προγράμματα αποκομιδής, να απασχολείται με θέματα χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων κλπ.
– Δύο (2) Χειριστές Μ/Ε (σαρώθρου) ΔΕ λόγω παραίτησης υπαλλήλων ΙΔΟΧ που κάλυπταν τις ανάγκες της υπηρεσίας και
– Έναν (1) Χειριστές Μ/Ε (φορτωτή) ΔΕ λόγω παραίτησης υπαλλήλου ΙΔΟΧ που κάλυπτε τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Β. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 20.6041 με τίτλο «Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων», όπου έχει γραφεί πίστωση 580.000,00 € και Κ.Α. 20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», όπου έχει γραφεί πίστωση 180.000,00 € προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2017.

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και έπειτα από την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης .

psaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΠροσλήψεις
Ο Δήμος εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων Ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ για τη σύνταξη...

Σχολιάστε