Ανακοινώνει ότι πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό για τον καθαρισμό κτηρίων του ΕΚΠΑ (στο λεκανοπέδιο Αττικής) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλουν αίτηση, εφ’ όσον έχουν τα αναφερόμενα στην παρούσα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 E-Learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΟι απασχολούμενοι θα εργάζονται οκτώ (8) ώρες ημερησίως, εκτός από Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

3.    Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές, πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) ηλικία από 20 έως 55 ετών συμπληρωμένα.
2) να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα και δυνατότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως για την οποία θα επιλεγούν.
4.    Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση από την 9/6/2016 μέχρι και την 21/6/2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00-12.00, στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, (Χρήστου Λαδά 6, 7ος όροφος και Κτήριο ΤΥΠΑ

Πανεπιστημιούπολη, 2ος όροφος), συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

1.    Αίτηση (επισυνάπτεται) με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας)
2.    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 3528/2007 και του άρθρου 43, παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (επισυνάπτεται)
3.    Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
5.    Αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης έτους 2015
6.    Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και βεβαίωση του ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας

7.    Αποδεικτικά στοιχεία απασχόλησης στον τομέα της καθαριότητας ήτοι: α. κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που  θα αναγράφει τόσο το  χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο της απασχόλησής του
6. αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής εργασίας καθαριότητας όσο και τον συγκεκριμένο τόπο της απασχόλησής του.
8.    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί τα οριζόμενα πιστοποιητικά υγείας στην παρούσα πρόσκληση και αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (επισυνάπτεται)

9.    Για ανάπηρα τέκνα ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ
10.    Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων (για αλλοδαπούς, όταν είναι αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι)
11.    Βεβαίωση φοίτησης / Πιστοποιητικό σπουδών (για τέκνο)
12.    Υπεύθυνη Δήλωση για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νομίμου απαλλαγής (επισυνάπτεται)
5. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/E-Learning-του-Εθνικού-και-Καποδιστριακού-Πανεπιστημίου-Αθηνών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/10/E-Learning-του-Εθνικού-και-Καποδιστριακού-Πανεπιστημίου-Αθηνών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης,ΟΑΕΔ,Προσλήψεις
Ανακοινώνει ότι πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό για τον καθαρισμό κτηρίων του ΕΚΠΑ (στο λεκανοπέδιο Αττικής) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης και καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλουν αίτηση, εφ' όσον έχουν τα αναφερόμενα στην παρούσα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι...

Σχολιάστε