Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη προσωπικού  συνολικά εξήντα τέσσερα (64) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων

Δήμο Χαλανδρίου

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2016, στα σχολεία» από 21/6/2016 έως 4/8/2016 και

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2016» από 13/6/16 ( ή 15/6/2016) έως 22/7/2016.

Συγκεκριμένα :

Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2016, στα σχολεία»

Α/ΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1ΠΕ Καθηγητές Φυσικής ΑγωγήςΔώδεκα (12) άτομαέως δύο μήνες
2ΠΕ ΕικαστικοίΔώδεκα (12) άτομαέως δύο μήνες
3ΠΕ Θεατρικών Σπουδών ή εν ελλείψει ΔΕ Θεατρικών ΣπουδώνΟκτώ (8) άτομαέως δύο μήνες
4ΠΕ ΝοσηλευτώνΈξι (6) άτομαέως δύο μήνες
5ΠΕ ΝηπιαγωγώνΈξι (6) άτομαέως δύο μήνες
6ΠΕ Καθηγητές Μουσικής ή εν ελλείψει ΤΕ Καθηγητές Μουσικής΄Εξι (6) άτομαέως δύο μήνες

Β. «Αθλητική κατασκήνωση 2016»

Α/ΑΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1ΠΕ  Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
(ειδικότητα μπάσκετ)
Δύο (2) άτομαέως δύο μήνες
2ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
(ειδικότητα βόλλευ)
Δύο (2) άτομαέως δύο μήνες
3ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
(ειδικότητα ποδόσφαιρο)
Δύο (2) άτομαέως δύο μήνες
4ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
(ειδικότητα Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί)
Δύο (2) άτομαέως δύο μήνες
5ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
(ειδικότητα Κλασσικός Αθλητισμός – Στίβος)
Δύο (2) άτομαέως δύο μήνες
6ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
(ειδικότητα Ενόργανη και Ρυθμική Γυμναστική)
Δύο (2) άτομαέως δύο μήνες
7ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
(ειδικότητα Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός)
Δύο (2) άτομαέως δύο μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις  βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση

ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Β) Τίτλο σπουδών και ειδικότητας

Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07

Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου

Ε) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εμπειρίας ή εργασίας σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο /Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών  του Δήμου  Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την  στο Τμήμα Διαχ/σης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, (πληρ.: Ε. Κορομάντζου ,τηλ. 2132023862,865,870).

Η κατάθεση των αιτήσεων θα διαρκέσει δέκα  (10) ημέρες , από την επόμενη της δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι για το χρονικό διάστημα από: 20/5/16 έως και 30/5/16

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Χαλανδρίου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Δήμο-Χαλανδρίου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη προσωπικού  συνολικά εξήντα τέσσερα (64) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων Α. «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση 2016, στα σχολεία» από 21/6/2016 έως 4/8/2016 και Β. «Αθλητική κατασκήνωση...
Summary
Article Name
64 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλανδρίου

Σχολιάστε