Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εξήντα οχτώ (68) ατόμων (33 άτομα έως και 34 ημερομίσθια και 35 άτομα έως και 60 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2015, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

δημαρχειο λεσβο

Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ανεξαρτήτου χρόνου.
 4. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α.
 5. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου (για Α.Μ. ΙΚΑ) ή Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει Αριθμό Μητρώο ΙΚΑ.
 6. Βεβαίωση πρώτης ασφάλισης.
 7. Φωτοτυπία αριθμού Λογ/σμού βιβλιαρίου Τραπέζης με πρώτο όνομα αυτό του εργαζομένου.
 8. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας (σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας).
 9. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 10. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα που φοιτούν σε σχολές.
 11. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε (2) δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Λέσβου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Καραντώνη 2 Μυτιλήνη 81100)και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Ελευθερίου Βενιζέλου 17-19 Μυτιλήνη), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-λεσβο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/δημαρχειο-λεσβο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΟΤΑ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού εξήντα οχτώ (68) ατόμων (33 άτομα έως και 34 ημερομίσθια και 35 άτομα έως και 60 ημερομίσθια) με απασχόληση εντός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2015, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου Οι υποψήφιοι...

Σχολιάστε